REKLAMA

Umowa kupna-sprzedaży samochodu - co powinna zawierać?

Podpisana umowa kupna-sprzedaży samochodu

Podpisana umowa kupna-sprzedaży samochodu ((materiały prasowe))

Dlaczego należy podpisać umowę kupna-sprzedaży pojazdu?

Sprzedaż lub zakup samochodu potwierdza umowa. Co prawda strony mogą ustalić indywidualnie jej formę, jednak rekomendowane jest sporządzenie umowy na piśmie. Powód jest prosty: dysponując podpisanym dokumentem, łatwiej jest udowodnić swoją rację przed sądem w przypadku ewentualnego sporu ze sprzedawcą lub kupującym.

Istotą umowy kupna-sprzedaży samochodu jest przeniesienie praw własności do pojazdu ze sprzedającego na kupującego. Podpisanie dokumentu wiąże się z tym, że sprzedawca musi wydać pojazd będący przedmiotem umowy, natomiast kupujący zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz sprzedawcy kwoty określonej w umowie.

Umowa kupna-sprzedaży samochodu - jakie elementy musi zawierać?

Sprzedając lub kupując auto, można wykorzystać gotowy wzór umowy kupna-sprzedaży, który znajdziemy w Internecie. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby go indywidualnie zmodyfikować na podstawie ustalenia obu stron. Należy pamiętać, że im bardziej szczegółowe zapisy w dokumencie, tym większa ochrona dla podpisujących. Poniżej elementy, które powinna zawierać każda umowa kupna-sprzedaży samochodu:

 • Miejsce i data podpisania umowy.
 • Dokładne dane personalne sprzedającego i kupującego. W przypadku osób fizycznych należy podać imię i nazwisko, adres zameldowania, numer PESEL, numer i seria dowodu osobistego, natomiast jeśli któraś ze stron umowy sprzedaży jest osobą prawną - nazwę przedsiębiorstwa, adres siedziby, KRS, numer NIP i REGON. W przypadku braku możliwości zidentyfikowania którejś ze stron umowa może być nieważna.
 • Dokładny opis przedmiotu sprzedaży - marka i model pojazdu, rok produkcji, kolor, numer VIN (nadwozia), numer rejestracyjny, numer silnika, numer karty pojazdu, aktualny przebieg. W tym miejscu można dodać również informacje na temat pojemności i mocy silnika.
 • Ustaloną kwotę sprzedaży auta zapisaną wartościowo i słownie, formę zapłaty (gotówka, przelew,itp.) oraz termin wydania pojazdu przez sprzedawcę.
 • Oświadczenie nabywcy o znajomości stanu technicznego sprzedawanego pojazdu.
 • Oświadczenie sprzedającego, iż samochód stanowi jego własność.
 • Wykaz dokumentów i kluczyków, które zostaną przekazane wraz z pojazdem.
 • Wskazanie strony, która poniesie koszty wynikające z zawarcia umowy.
 • Odręczne podpisy obu stron transakcji.

Podpisana umowaPodpisana umowa (materiały własne)

Nie sposób umieścić wszystkie szczegółowe kwestie w treści umowy, dlatego warto wpisać wzmiankę o tym, że w przypadku sytuacji nieregulowanych umową, zastosowane będą przepisy prawa cywilnego. Dokument powinien zostać sporządzony w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron wskazanych w umowie.

Co dołączyć do umowy kupna-sprzedaży samochodu?

Sprzedający, przekazując własność auta na kupującego, oprócz wydania kompletu kluczyków, powinien przekazać mu jeszcze ważne dokumenty pojazdu:

 • dowód rejestracyjny,
 • polisę zawarcia ubezpieczenia OC oraz potwierdzenie uiszczenia zapłaty za to ubezpieczenie,
 • kartę pojazdu.

Natomiast w przypadku sprzedaży pojazdu sprowadzonego zza granicy, kupujący powinien otrzymać potwierdzenie dopełnienia wszystkich formalności i uiszczenia obowiązkowych opłat:

 • opłat celnych,
 • opłaty recyklingowej,
 • należnych podatków (w tym akcyzy).

Zakup auta - jakie formalności powinny zostać dopełnione?

Pamiętaj, że jeśli kupujesz używany samochód, a sprzedający nie jest podatnikiem VAT, tylko osobą prywatną jesteś zobowiązany do zapłacenia podatku od kupna samochodu w Urzędzie Skarbowym. W tym celu należy złożyć deklarację PCC-3 w ciągu 14 dni od czasu, gdy została podpisana umowa kupna-sprzedaży. Podatek wynosi 2% wartości zakupionego samochodu.

Auto należy zarejestrować w Wydziale Komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania. W tym celu należy złożyć wniosek o rejestrację, a także przedstawić dokumenty o pojeździe - dotychczasowy dowód rejestracyjny, umowę kupna-sprzedaży lub fakturę VAT, kartę pojazdu, dotychczasowe tablice rejestracyjne, polisę ubezpieczenia OC do wglądu.

Kierowca samochoduKierowca samochodu (materiały prasowe)

Umowa kupna-sprzedaży samochodu - na jak długo ją przechowywać?

W przypadku pozostałych umów ogólne prawo nakazuje, że strony zawarte w umowie muszą przechowywać dokument przez cały czas jej trwania. Umowa sprzedaży nie znajduje takiego zastosowania, ale należy zatrzymać umowę na czas 3 lat.

Add comment