REKLAMA

Kiedy następuje wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela OC samochodu?

Wyłączenia z polisy AC i OC

Wyłączenia z polisy AC i OC (materiały prasowe)

Co nieco o ubezpieczeniach obowiązkowych

Ubezpieczenia OC i AC to terminy, które kojarzy każdy kierowca. Są jednak pewne zagadnienia, które zakład ubezpieczeń może pominąć lub nie są tak jasne, jak być powinny. Jednym z nich jest np. wysokość odszkodowania czy ochrona ubezpieczeniowa.

Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia reguluje w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia posiadaczy pojazdów mechanicznych ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W przypadku umów ubezpieczenia dobrowolnego kwestie te regulują Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz z załącznikami właściwe dla danej umowy. Informacje na ten temat z pewnością znajdziesz na stronie internetowej lub w oddziale konkretnego towarzystwa.

Musisz pamiętać, że w przypadku polisy AC ubezpieczyciele sami zastrzegają sobie prawo do odmowy likwidowania szkody w kilku sytuacjach. Listę takich sytuacji, gdzie wyłączona jest odpowiedzialność ubezpieczyciela, znajdziesz w tym artykule. Natomiast w przypadku ubezpieczenia OC wyłączenia odpowiedzialności zapisane są w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Czego nie obejmują ubezpieczenia OC?

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych nie obejmuje szkody wyrządzonej:

polegającej na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska,

spowodowane wskutek użytkowania samochodu, w którego posiadanie kierowca wszedł w wyniku przestępstwa,

nie otrzymasz pieniędzy z OC komunikacyjnego, jeśli zdarzenie spowodowane będzie przez osobę nieposiadającą uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym (wyjątkiem są sytuacje, w których jazda wiązała się z ratowaniem czyjegoś życia lub mienia, pościgiem za przestępcą),

ubezpieczenie komunikacyjne nie ma racji bytu, gdy jest spowodowane umyślnie lub pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających,

polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych itp.,

wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu mechanicznego niż pojazd przewożący te przedmioty,

po których sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia,

polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu mechanicznego; dotyczy to również sytuacji, w której posiadacz pojazdu mechanicznego, którym szkoda została wyrządzona, jest posiadaczem lub współposiadaczem pojazdu mechanicznego, w którym szkoda została wyrządzona,

jeżeli pojazdy mechaniczne uczestniczące w zdarzeniu są przedmiotem umowy leasingu zawartej przez posiadaczy tych pojazdów z tym samym finansującym lub zostały przewłaszczone przez posiadaczy tych pojazdów na tego samego wierzyciela.

Czego nie obejmuje AC? Kiedy szkody nie będą kwalifikowały się do likwidacji?

Kwestie związane z AC zależą w dużej mierze od ubezpieczyciela oraz umowy ubezpieczenia. Istotną sprawą jest także sposób, w jaki doszło od powstania szkody. Odpowiedzialność ubezpieczyciela jest wyłączona gdy, szkody:

zostały wyrządzone umyślnie lub wskutek tzw. rażącego niedbalstwa,

spowodowała je osoba będąca pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,

ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, gdy pojazd nie miał ważnego badania technicznego,

umowa ubezpieczenia nie obejmuje, jeśli sprawca nie posiadał prawa jazdy,

ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody, gdy kierowca zbiegł z miejsca wypadku,

pojazd był wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem (np. do jazdy w wyścigach),

szkody wyrządzone z normalnego użytkowania pojazdu,

kierowca opuścił swój pojazd, ale nie zabezpieczył go właściwie, co miało wpływ na powstanie szkody,

firmy ubezpieczeniowe często nie biorą odpowiedzialności za kradzież auta w krajach o podwyższonym ryzyku tego typu zdarzeń (np. Rosja, Białoruś, Mołdawia czy Ukraina),

szkoda została spowodowana w wyniku działań wojennych, zamieszek, strajków lub ataku terrorystycznego,

Sąd Najwyższy upoważnia ubezpieczycieli komunikacyjnych do wyłączenia odpowiedzialności, gdy w momencie kradzieży samochód nie miał uaktywnionych wszystkich deklarowanych przez właściciela zabezpieczeń, jeśli okradziony kierowca nie jest w stanie przekazać ubezpieczycielowi kluczyków lub urządzeń służących do otwarcia i uruchomienia pojazdu.

Add comment