REKLAMA

Czym są łańcuchy dostaw i z jakich ogniw składa się ten proces w firmach transportowych?

Czym są łańcuchy dostaw i z jakich ogniw składa się ten proces w firmach transportowych?

 

Czym są łańcuchy dostaw i z jakich ogniw składa się ten proces w firmach transportowych? (Czym są łańcuchy dostaw i z jakich ogniw składa się ten proces w firmach transportowych?)

Co to jest łańcuch dostaw

Łańcuch dostaw (z ang. supply chain) jest złożonym pojęciem, które najlepiej wyjaśnić, posiłkując się definicjami stworzonymi przez znanych teoretyków tematu:

 
  • według definicji Martina Christopher'a:

„Łańcuch dostaw to sieć organizacji zaangażowanych, poprzez powiązania z dostawcami i odbiorcami, w różne procesy i działania, które tworzą wartość w postaci produktów i usług dostarczanych ostatecznym konsumentom."

  • według definicji Marka Fersth'a:

„Łańcuch dostaw to grupa przedsiębiorstw realizująca działania niezbędne do zaspokojenia popytu na określone produkty w całym łańcuchu przepływu dóbr – od pozyskania surowców po dostawę do ostatecznego odbiorcy. Działania te obejmują: rozwój, produkcję, sprzedaż, serwis, zaopatrzenie, dystrybucję, zarządzanie zasobami i różne procesy wspomagające."

  • według definicji Helen Peck:

„[Łańcuch dostaw to] przepływ materiałów, towarów i informacji (włączając przepływ środków finansowych) wewnątrz i pomiędzy organizacjami, związany przez szereg materialnych i niematerialnych mediatorów, w tym relacje, procesy, działania i zintegrowane systemy informacyjne."

  • według definicji Jarosława Witkowskiego:

„Łańcuch dostaw to współdziałające w różnych obszarach funkcjonalnych firmy wydobywcze, produkcyjne, handlowe, usługowe oraz ich klienci, między którymi przepływają strumienie produktów, informacji i środków finansowych ."

 

Łańcuchy dostaw a łańcuchy logistyczne

Podjęcie próby systematyki pojęć łańcuchów dostaw oraz łańcuchów logistycznych nie jest zadaniem łatwym. W publikacjach tematycznych zdarza się, że określenia te używane są wymiennie jako tożsame ze sobą. Na podstawie literatury specjalistycznej wnioskować można, że łańcuch logistyczny jest pojęciem węższym niż łańcuch dostaw, który dotyczy procesów wykraczających poza przepływy fizyczne.

Łańcuch dostaw a logistyka

Logistyka skupia się wokół zarządzania przepływem towarów od dostawcy do klienta docelowego. W pojęciu logistyki zawierają się procesy złożenia i przyjęcia zamówienia, przechowywania towaru, jego konfekcjonowania oraz transportu. Głównym celem logistyki jest zaspokojenie rozpoznawalnego realnego popytu. Łańcuch dostaw zazwyczaj obejmuje też działania związane z planowaniem i przewidywaniem popytu. Obejmuje proces pozyskiwania dostawców, planowania w obszarze zaopatrzenia, produkcji i zarządzania przepływami i poziomem zapasów w danej organizacji. Uznaje się, że zarządzanie logistyką to część składowa zarządzania łańcuchem dostaw.

Strategia łańcucha dostaw

Strategię łańcucha dostaw zdefiniować można jako sposób realizacji działań dotyczących przepływów rzeczy oraz informacji przez różne przedsiębiorstwa i między poszczególnymi przedsiębiorstwami oraz metody zarządzania tymi działaniami. Na konfigurację łańcucha dostaw wpływa strategia operacyjna, strategia obsługi klienta, strategia outsourcingu, strategia kanałów dystrybucji oraz sieć aktywów.

Ogniwa łańcucha dostaw

Wyróżniamy kilka typów ogniw łańcucha dostaw. Są to:

 
  • ogniwo pozyskania surowców - źródło wydobycia surowców,
  • ogniwo dostaw surowców - pośrednicy sprzedaży surowców i półfabrykatów,
  • ogniwo produkcji - wytwarzanie wyrobów gotowych,
  • ogniwo dystrybucji – dostarczanie wyrobów gotowych do klienta.

Zarządzanie przepływami pomiędzy ogniwami łańcucha dostaw definiujemy jako zarządzanie łańcuchem dostaw (z ang. Supply Chain Management – SCM).

Zielony łańcuch dostaw

Przędsiębiorstwa, które funkcjonują w obrębie łańcuchów dostaw wskazywane są jako jeden z głównych generatorów zanieczyszczeń środowiskowych. Z tego przekonania wywodzi się idea wdrażania zasad zielonych łańcuchów dostaw. Ich założeniem jest optymalizacja procesów logistycznych, mająca na celu minimalizację negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Ekologiczny łańcuch dostaw powinien uwzględniać pro-środowiskowe wytyczne na każdym etapie – dostawy surowców i półproduktów, produkcji, magazynowania oraz transportu i dystrybucji. Celem tzw. zazieleniania łańcuchów dostaw jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, redukcja ilości generowanych odpadów, a tym samym maksymalna ochrona zasobów gospodarstwa naturalnego.

Globalny łańcuch dostaw

Pojęcie „globalny łańcuch dostaw" wyjaśnia się jako sekwencję zdarzeń i proces przemieszczania się dóbr ukierunkowany na zaspokojenie popytu, który dotyczy różnego rodzaju produktów. Zakupy i zaopatrzenie indywidualnych osób, przedsiębiorstw oraz instytucji w ogromnym stopniu uzależnione są od globalnego łańcucha dostaw, ponieważ większość przedsiębiorstw współpracuje z dostawcami z innych państw.

Artykuł powstał przy współpracy z Giełda transportu aut - Prilo.com

 

 

 

Add comment