REKLAMA

Regulamin konkursu

AUTOTRADER.PL 

Regulamin konkursu zwany dalej „Regulaminem”

1. WARUNKI OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu  (dalej: „Konkurs”) jest Trader.com (Polska) z siedzibą przy ul. Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, NIP: 526-03-56-44;, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS:0000087256, posiadająca kapitał zakładowy: 35.637.000 zł (dalej: „Organizator”).

1.2. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie Konkursu oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

1.3. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

1.4. Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

1.5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego.

1.6. Organizator przeprowadza Konkurs przy wykorzystaniu portalu społecznościowego dostępnego pod adresem: www.facebook.com (dalej: „Serwis Facebook”).

1.7. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna w siedzibie Organizatora oraz na fanpage:  https://www.facebook.com/autotraderplogloszenia/

2. CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1. Konkurs trwa od dnia 14 października 2017 r. od godziny 12.00 do 26 października 2017 r. do godziny 12:00.

2.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu bądź przedłużenia czasu jego trwania bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem poszanowania praw nabytych uczestników Konkursu.

3. UCZESTNICY KONKURSU

3.1. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne (dalej: „Uczestnicy”), które:

3.1.1. ukończyły 13 lat z zastrzeżeniem, że osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych (tj. osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione częściowo) muszą uzyskać uprzednią zgodę opiekuna prawnego na udział w Konkursie oraz przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z postanowieniami Regulaminu;

3.1.2. mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

3.1.3. są konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego.

3.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby zatrudnione przez Organizatora lub Sponsora, ani ich rodziny. Pod pojęciem rodziny osób zatrudnionych przez Organizatora lub Sponsora należy rozumieć ich wstępnych, zstępnych, małżonków, rodzeństwo oraz osoby pozostające z nimi w faktycznym pożyciu i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

3.3. Uczestnik bierze udział w Konkursie samodzielnie, we własnym imieniu.

3.4. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

3.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:

3.5.1. podejmują działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub godzące w uzasadnione interesy osób trzecich;

3.5.2. podejmują działania zmierzające do obejścia albo wskazujące na próbę obejścia Regulaminu lub mechanizmów i zasad funkcjonowania Konkursu;

3.5.3. podejmują działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub Sponsora lub godzące w ich wizerunek.

4. ZGŁOSZENIA KONKURSOWE

4.1. Zadanie konkursowe polega na zaangażowaniu się pod wybranym postem na fanpage Autotrader: https://www.facebook.com/autotraderplogloszenia/ za pomocą komentarza z odpowiedzią, publikowanym w czasie trwania Konkursu.

4.1. Każda osoba może zamieścić więcej niż jeden komentarz.

4.2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji imion oraz nazwisk Uczestników Laureatów wyłonionych zgodnie z ust. 6.1 Regulaminu na Fanpage, na co Laureaci niniejszym wyrażają zgodę.

4.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:

a) biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego konta w Serwisie Facebook,

b) biorą udział w Konkursie z wykorzystaniem więcej niż jednego konta w Serwisie Facebook,

c) prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich,

d) prowadzą działania co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu,

e) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego wizerunek,

f) używają skryptów lub oprogramowania automatyzującego poruszanie się po Serwisie Facebook.

5. NAGRODY

5.1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody (dalej łącznie: „Nagrody”):

8 zaproszeń na targi MOTO SHOW 2017. 

5.2. Ilość Nagród przyznanych jednorazowo może ulec zmianie w przypadku braku możliwości podjęcia ostatecznej decyzji co do osób nagrodzonych w Konkursie.

5.3. Laureaci nie są uprawnieni do żądania wymiany Nagrody na gotówkę lub nagrodę innego rodzaju.

5.4. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody.

5.5. Laureaci nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

5.6. Uczestnik może dodać wiele zgłoszeń w Konkursie lecz wygrać może tylko jedną Nagrodę.

5.7. Nagrody zostaną przekazane przez Organizatora za pośrednictwem wiadomości prywatnej na serwisie facebook.pl bądź na adres mailowy w terminie do miesiąca od otrzymania danych adresowych Laureata.

6. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU ORAZ ODBIÓR NAGRÓD

6.1. W celu wyłonienia Laureatów oraz zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła trzyosobową komisję konkursową (dalej: „Komisja”).

6.2. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu opublikowana zostanie jednorazowo pod wskazanym postem konkursowym w serwisie Facebook, w nowym poście lub w wiadomości prywatnej.

6.3. W celu potwierdzenia udziału w Konkursie i uzyskania Nagrody, Laureat powinien skontaktować się z Organizatorem w terminie 3 dni od ogłoszenia listy Laureatów wiadomości prywatnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bartlomiejbaranowski@trader.pl. W treści wiadomości należy zawrzeć: imię, nazwisko, adres mail oraz numer telefonu. Laureat niemający pełnej zdolności do czynności prawnych powinien dodatkowo zamieścić w wiadomości oświadczenie swojego opiekuna prawnego, dotyczące zgody na uczestnictwo podopiecznego w Konkursie.

6.4. Przed wydaniem Nagrody Organizator ma prawo zweryfikować wiek Laureata lub prawidłowość zgody udzielonej przez opiekuna prawnego Laureata nie mającego pełnej zdolności do czynności prawnych, w szczególności poprzez żądanie przesłania pocztą elektroniczną w terminie 5 dni roboczych, skanu dokumentu tożsamości Laureata lub w przypadku niepełnoletniego Laureata własnoręcznie podpisanego skanu oświadczenia opiekuna Laureata wyrażającego zgodę na udział w Konkursie wraz ze skanem dowodu nadania takiego oświadczenia pocztą na adres Organizatora. W wypadku niewykonania przez Laureata obowiązków określonych w zdaniu poprzednim Nagroda nie zostanie przyznana i pozostanie własnością Organizatora.

6.5. W przypadku braku potwierdzenia przez Laureata udziału w Konkursie w sposób określony powyżej w terminie 7 dni od ogłoszenia listy Laureatów, Nagroda pozostaje własnością Organizatora.

6.6. Organizator zastrzega sobie prawo kontrolowania, czy postępowanie Laureata było zgodne z niniejszym Regulaminem. Organizator ma prawo odmówić wydania Nagrody Laureatowi w przypadku złamania któregokolwiek punktu niniejszego Regulaminu, a w wypadku ujawnienia faktu złamania Regulaminu po doręczeniu Nagrody, Organizator może zażądać jej zwrotu. W takim wypadku Nagroda pozostaje własnością Organizatora, zaś Laureat zobowiązany jest pokryć wszelkie straty poniesione przez Organizatora w związku z jego dyskwalifikacją.

6.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania Nagrody, wynikającą z braku jej odbioru przez Laureata. W takim przypadku Nagroda pozostaje własnością Organizatora.

6.8. Organizator zastrzega, że Nagrody, które pozostaną jego własnością mogą być następnie, stosownie od jego decyzji, przyznane przez Komisję innym Uczestnikom wyłonionym zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres: Trader.com (Polska) ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem „Jakim autem się wygrywa?”.

7.2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie Uczestnika.

7.3. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi. Uczestnik o decyzji Komisji zostanie niezwłocznie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji, nie później niż w terminie 5 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe (adres pocztowy, imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail i ewentualnie dane opiekuna prawnego) będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym wydaniem Nagród, sprawozdawczością podatkową i księgową. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania, oraz żądania usunięcia tych danych. Administrator danych informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wydania Nagród, oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

8.2. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa.

9.2. Wszelkie spory wynikłe z wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

9.3. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, włącznie z opłatą za dostęp do Internetu są ponoszone przez Uczestnika Konkursu.

9.4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą działalności regulowaną przepisami ustawy o grach hazardowych.

9.5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, z zastrzeżeniem poszanowania praw nabytych Uczestników.

9.6. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

Add comment