REKLAMA

Za te przewinienia policja może zabrać nam dowód rejestracyjny

utrata prawa jazdy

utrata prawa jazdy (materiały prasowe)

Odebranie dowodu rejestracyjnego. Jak można stracić dowód rejestracyjny?

Zatrzymany dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) nie jest rzadkością na polskich drogach. Przepisy mówią jasno, że policjant zatrzyma dowód rejestracyjny w przypadku:

1. stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd:

zagraża bezpieczeństwu (w szczególności po wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy),zagraża porządkowi ruchu,narusza wymagania ochrony środowiska;

2. stwierdzenia, że pojazd nie został poddany badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie lub termin badania nie został wyznaczony prawidłowo;

3. stwierdzenia zniszczenia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) w stopniu powodującym jego nieczytelność;

4. uzasadnionego podejrzenia podrobienia lub przerobienia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego);

5. stwierdzenia, że badanie techniczne zostało dokonane przez jednostkę do tego nieupoważnioną;

6. nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia, jeżeli pojazd jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;

7. uzasadnionego przypuszczenia, że dane w nim zawarte nie odpowiadają stanowi faktycznemu.

Powyższy zapis został zaczerpnięty z kodeksu drogowego. Aby policjant mógł zatrzymać dowód rejestracyjny, wystarczy, że pojazd nie będzie spełniał jednego z wymaganych punktów. W przypadku stwierdzenia fałszerstwa odebranie dowodu służy zabezpieczeniu dowodu przestępstwa. Podsumowując: powodami zatrzymania dokumentu może być stan techniczny pojazdu, brak odpowiedniego badania czy niewykonanie go w terminie.

Pojazd narusza wymagania ochrony środowiska

Większość z wymienionych wyżej sytuacji nie wymaga komentowania, jednak nie wszystkie. W tym momencie zastanawiasz się zapewne, co oznacza sformułowanie „narusza wymagania ochrony środowiska". Chodzi przede wszystkim o poziom emisji spalin. Policjanci często sprawdzają auto pod kątem prawidłowego działania silnika oraz układu wydechowego. Jeśli w czasie kontroli drogowej funkcjonariusz stwierdzi, że pojazd zagraża porządkowi ruchu lub szkodzi środowisku, może to być podstawą zatrzymania dowodu.

Zatrzymanie dokumentu - jak postępować?

Podczas zatrzymania dowodu rejestracyjnego policjant musi Cię poinformować o każdych podejmowanych działaniach. Musi wydać również odpowiednie pokwitowanie na zatrzymany dokument. Uprawnia ono do kierowania pojazdem przez 7 dni.

Decyzję w sprawie zwrotu dowodu (pozwolenia czasowego) podejmuje odpowiedni organ policji. Może to być komendant powiatowy, miejski, rejonowy lub wojewódzki Policji – w zależności od tego, z jakiej jednostki policjant zatrzymał dokument. Zwrot zatrzymanego dokumentu następuje niezwłocznie po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie.

Utrata dowodu a prawa jazdy

Utrata dowodu nie jest równoznaczna z utratą prawa jazdy. W tym drugim przypadku jest to czynność obligatoryjna.

„Policjant może zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów."

Funkcjonariusz ma obowiązek wydania pokwitowania. Ten dokument uprawnia do poruszania się w ruchu drogowym przez 7 dni, chyba że doszło do złamania przepisów, które tego zabraniają. Prawo jazdy można odebrać, gdy kierujący pojazdem znajduje w stanie nietrzeźwości, gdy upłynął termin jego ważności lub w momencie, gdy zachodzi podejrzenie podrobienia dokumentu. To tylko kilka przyczyn. Przekazanie prawa jazdy prokuratorowi lub sądowi uprawnionemu do rozpoznania sprawy o wykroczenie, który wydaje stosowne postanowienie, musi nastąpić niezwłocznie.

Add comment